TRANSFER TECHNOLOGII

Do 15 grudnia 2021r. (lub do wyczerpania alokacji) przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący Transferu technologii w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji.

Dotacja dotyczy refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP).

Maksymalna wartość dotacji wynosi 200 tys. euro przy minimalnej wartości projektu 150tys. Złotych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów refinansowania zakupu WNiP o charakterze innowacyjnym takich jak:

1. patenty lub zgłoszenia patentów
2. wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
3. wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
4. prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
5. prawa do chronionych odmian roślin
6. topografia układów scalonych
7. know-how

Aby zakwalifikować się do konkursu należy spełniać warunki:

1. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
2. Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej.
3. Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
4. Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat.
5. Realizacja projektu musi być zgodna z Wnioskiem o powierzenie grantu. Nie można rozpocząć realizacji projektu przed spełnieniem się warunku zawieszającego określonego w Umowie warunkowe zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.