O FIRMIE

W naszym zespole posiadamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych, rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności firmy, przeprowadzania analiz dotyczących procesów biznesowych jak i wsparcia w wejściu na rynki zagraniczne.

Wszechstronne kwalifikacje naszego zespołu a także ogromne zaangażowanie umożliwiają nam zaproponowanie Państwu stosunkowo kompleksowej oferty usług realizowanych na każdym etapie, począwszy od przygotowania dokumentacji aż po końcowe rozliczenie środków. Zapewniamy również wsparcie w zakresie przeprowadzanych przetargów, audytów czy kontroli. Wspieramy zarówno przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, JST jak również organizacje pozarządowe.

Ofertę kierujemy do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań w zakresie m.in.:

 • Działań inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacji przedsiębiorstw, start-upów z programów zarówno krajowych jak i regionalnych.
 • Wsparcie podmiotów w zakresie ustalenia ich wielkości tj. mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 • Działań dla podmiotów, które chcą realizować zadania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
 • Działań w zakresie założenia jak i rozwoju firmy w ramach działalności rolniczej,
 • Działań w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna,

Ze względu na posiadaną sieć kontaktów z podmiotami badawczymi, możemy wesprzeć Państwa firmę w zakresie opracowania innowacji, realizacji projektu badawczo-rozwojowego, zdobyciu patentów, pozyskaniu i wdrożeniu wyników badań.

Współpracujemy również z wysokiej jakości doradcami finansowymi, tak aby możliwie najefektywniej wesprzeć Państwa w zakresie planowania inwestycji od strony finansowej wniosków.

Aktualności

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP – Polska wschodnia

Nabór do 25.10.2023 r.

Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN

O dotację mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński), co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania do 85%.

Dotacja ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Środki można przeznaczyć na:

 • Audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 (jako refundacja poniesionych kosztów; przeprowadzenie audytu i opracowanie mapy następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – MŚP LUBELSKIE

Nabór do 12.06.2023 r.

Kwota dofinansowania to: 3 miliony zł

O dotację mogą się starać przedsiębiorstwa oraz partnerstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym / wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania: 

Moduł B+R

Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa 80%
                                   
średnie przedsiębiorstwa 75%

Eksperymentalne prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa 60%
                                                      
średnie przedsiębiorstwa 50%

Moduł wdrożeniowy:    mikro i małe przedsiębiorstwa 70%
                                            średnie przedsiębiorstwa 60%

Dotacje mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług i procesów lub wprowadzeniu do nich „znaczących ulepszeń” (moduł badawczy: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) oraz wdrożeniu opracowanych wyników prac B+R do działalności gospodarczej (moduł wdrożeniowy)

Środki można przeznaczyć na:

Moduł badawczy:

 1. Personel projektu
 2. Usługi zewnętrzne – Ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze
 3. Najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej
 4. Najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem
 5. Amortyzacja: nieruchomości, aparatury naukowo-badawczej, WNiP
 6. Dostawy (inne niż środki trwałe) – materiały, surowce, wyposażenie laboratorium, elementy budowy prototypów

Moduł wdrożeniowy:

 1. Koszty przedwdrożeniowe – usługi rzecznika patentowego, dodatkowych testów laboratoryjnych, tłumaczenia, certyfikacja.
 2. Nieruchomości
 3. Roboty budowlane
 4. Nowe lub używane środki trwałe
 5. WNiP

Rozwój Małych Gospodarstw- ROLNICY

Nabór do 30.08.2023 r.

Kwota dofinansowania to 100 lub 120 tysięcy PLN

O dotację mogą się starać rolnicy prowadzący gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. Euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym. Wielkość ekonomiczną wylicza się na podstawie prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Poziom dofinansowania 85%.

Dotacja ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych.

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych obejmuje działania związane z: 

 • produkcją, przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
 • rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą bezpośrednią oraz dostawami bezpośrednimi.

Środki można przeznaczyć na:

 • inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej), w tym budowa, remont, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne.
 • Środków nie będzie można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej, zwierząt ani ziemi; wsparcia gospodarstw rolnych np. w zakresie hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików utrzymywanych w celu produkcji surowca mięsnego), roślin wieloletnich na cele energetyczne, niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych i kotów rasowych oraz sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.