O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

  • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
  • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
  • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
  • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROLNICY

Na listopad 2021r. zaplanowane jest wsparcie związane z otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowanie to 250 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w tym 70% kosztów można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu. 

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Nabór planowany jest od 18 października 2021r. do 22 grudnia 2021r.

Dofinansowanie ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.  

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

  • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usług związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Pula środków w ramach działania to 50 mln złotych.

Dofinansowanie maksymalnie wynosi 800 000 zł i stanowi 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu. 

PLANOWANY KONKURS

W najbliższym czasie planowany jest ogólnopolski konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w postaci bonu na cyfryzację, które obejmie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię).

Dofinansowanie przeznaczone jest na wprowadzenie innowacji nowego lub znacząco ulepszonego procesu lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo zmiana produktów. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie (np. zakup sprzętu, oprogramowania lub licencji, nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania itp.)

Pula środków w ramach działania to około 100 mln złotych.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. Instytucja finansująca zastrzega, iż ostateczne założenia mogą ulec zmianie. 

Nabór zaplanowano na II/III kwartał 2021r. 

Dofinansowanie najprawdopodobniej wyniesie 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%) i będzie udzielane poprzez pomoc de minimis.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.