O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

 • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
 • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
 • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
 • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP

Cel konkursu to sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

 

Nabór od 12 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

Dofinansowanie maksymalnie wynosi ‍10 000 000,00 zł.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA*:

premia +20%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA*:

premia +10%

DOFINANSOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PROJEKTU:

*wg Mapy pomocy regionalnej

DOFINANSOWANIE Z ZUS

Dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Nabór prowadzony w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Pula przeznaczona na dofinansowanie przedsiębiorstw wynosi 90 ‍000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi 10 000,00 zł maksymalna 300 000,00 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% szacowanej wartości całej inwestycji, w ramach dopuszczalnych kryteriów:

 1. dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
 2. dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym działania doradcze maksymalnie 1 000,00 zł.

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postepowania upadłościowego lub postepowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Projekt powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu (gorący lub zimny);
 2. czynników chemicznych i pyłów;
 3. czynników biologicznych;
 4. czynników mechanicznych;
 5.  czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 6. hałasu;
 7. ogólnych i miejscowych drgań́;
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 9. promieniowania jonizującego;
 10. promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 11. pola elektromagnetycznego;
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Uzyskane środki w ramach dofinansowania muszą podlegać pod działania, które mieszczą się w obszarach technicznych:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń́ i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością̨ statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o rożnym charakterze i z rożnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Dofinansowaniu podlegają̨ wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań (ZUS) m.in. na zakup i instalację:

 • osłon niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń, np. nastawnych samoczynnie;
 • urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi, np. blokujących, czułych na nacisk (maty, listwy), optoelektronicznych (kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe);
 • uzupełniających środków ochronnych do maszyn realizujących funkcję awaryjnego zatrzymania, np. izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej części;
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcję bezpieczeństwa, np. oburęcznych urządzeń sterujących, wyłączników krańcowych;
 • urządzeń sygnalizacji i ostrzegania, np. belki i sygnalizatory świetlne;
 • osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi oraz przed promieniowaniem jonizującym;
 • elementów dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonno-izolacyjnych, np. kabin, ekranów, osłon, tłumików akustycznych;
 • ustrojów przeciwdrganiowych, np. wibroizolatorów, amortyzatorów;

Nie podlegają̨ dofinansowaniu:

 1. działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń́, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;
 2. działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wypełniony wniosek podpisuje się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio, w zależności od planowanego projektu lub formy działalności załączniki:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie użytkowania środków trwałych lub innych elementów infrastruktury objętych projektem
 2. dokument rejestrowy
 3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 4. umowę̨ spółki cywilnej + aneksy do tej umowy (jeżeli dotyczy)
 5. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON – gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, osobą prowadzącą gospodarstwo rolne oraz w każdym przypadku, gdy te numery nie wynikają z dokumentów rejestrowych;
 6. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 7. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione na NIP wnioskodawcy i według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenia dotyczące spółki cywilnej i każdego ze wspólników.
 8. oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem
 9. pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadkach wymienionych w Katalogu działań:
  1. pomiary czynników szkodliwych muszą być wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166, z późn. zm.),
  2. pomiary czynników uciążliwych muszą być wykonane przez akredytowane laboratoria, wyłącznie gdy taki wymóg wynika bezpośrednio z Katalogu działań;
 10. oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach wymienionych w Katalogu działań;
 11. dokument potwierdzający własność obiektu, np. odpis aktu notarialnego, postanowienie sądu o przyznaniu własności, jeżeli adres miejsca realizacji projektu jest inny niż wynikający z dokumentów rejestrowych; zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego działki, jeżeli nie wynika z załączonego dokumentu oraz podanie numeru Księgi Wieczystej – w sytuacji, gdy dana nieruchomość́ posiada założoną̨ Księgę̨ Wieczystą. Z dokumentów jednoznacznie musi wynikać́ pełny adres realizacji projektu;
 12. umowę̨ dzierżawy lub najmu obiektu, w którym będzie realizowany projekt, o ile wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu. Musi wskazywać dokładny adres obiektu i być zawarta na okres nie krótszy niż 5 lat od daty złożenia wniosku. Z dokumentów jednoznacznie musi wynikać pełny adres realizacji projektu;
 13. oferty handlowe na każde działanie zaplanowane w projekcie. Muszą mieć charakter zindywidualizowany, być adresowane do wnioskodawcy i zawierać w szczególności:
  1. nazwę̨ i adres oferenta,
  2. nazwę̨, typ i model przedmiotu inwestycji, urządzenia,
  3.  liczbę̨ przedmiotów inwestycji, urządzeń́ lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe ceny brutto w PLN,
  4. oświadczenie, że przedmiot inwestycji lub urządzenie jest „fabrycznie nowe”,
  5. rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż poprzedzający rok złożenia wniosku albo oświadczenie, że przedmiot inwestycji, urządzenie będzie wytworzone po złożeniu zamówienia,
  6. parametry techniczne,
  7.  warunki dostawy,
  8. warunki gwarancji,
  9. warunki serwisu – o ile z charakteru przedmiotu inwestycji albo z Katalogu działań wynika, że powinien być zapewniony (w przeciwnym wypadku na ofercie musi znaleźć́ się̨ adnotacja „nie dotyczy”),
  10. wizualizację (jeżeli jest taka możliwość́).
 14. kosztorys materiałowy – jeżeli przedmiot inwestycji składa się z wielu elementów materiałowych, a kosztorys nie został przedstawiony w ofercie. Kosztorys musi być spójny z ofertą w zakresie merytorycznym i finansowym.
 15. kosztorys montażowy – jeżeli montaż̇ przedmiotu inwestycji został ujęty we wniosku, a kosztorys nie został przedstawiony w ofercie. Kosztorys musi być spójny z ofertą w zakresie merytorycznym i finansowym.;
 16. dokumentację zdjęciową – zdjęcia wszystkich stanowisk pracy objętych projektem, przedstawiające stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy, pozwalające na dokonanie ich oceny. Nie ma konieczności dołączania oddzielnie dokumentacji zdjęciowej dla stanowisk pracy, dla których została sporządzona ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w sytuacji, gdy dokumentacja zdjęciowa jest elementem chronometrażu zawartym w ocenie;
 17. inne dokumenty wymienione w Katalogu działań dla danego rodzaju inwestycji.

Bezzwrotna premia na restrukturyzację małych gospodarstw

Dotacja dotyczy restrukturyzacji gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nabór od 16 maja do 1 lipca 2022r.

Wartość dotacji 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro).

Warunki, które należy spełniać jako rolnik:

 • posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE;
 • ukończony 18 rok życia;
 • prowadzenie w celach zarobkowych i na własny rachunek działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, w gospodarstwie, którego rolnik jest właścicielem.
 • o dofinasowanie nie mogą ubiegać się uczestnicy programów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników”.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
 • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
 • Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie.

Na co można przeznaczyć dotację:

 • zakup nowych środków trwałych np. maszyny, urządzenia, wyposażenie (co najmniej 80% kwoty dotacji).
 • udział w szkoleniach
 • usługi doradcze
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • inne działania niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji;

Dotacja ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzenie do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

 • do co najmniej 10 tys. euro,
 • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Dotacja nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Dotacja w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków dotację przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.