O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

 • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
 • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
 • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
 • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

START-UP

Od 04.01.2022r – 19.05.2022r. ruszył kolejny konkurs PARP związany z rozwojem start-upów w Polsce Wschodniej.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 1 mln złotych.

Wkład własny 15%.

Dofinansowanie dotyczy pomysłów na innowacyjny produkt bądź usługę (w skali kraju).

Aby starać się o dofinansowanie z PARP należy najpierw przejść proces inkubacji w jednej z platform start-upowych, gdzie należy złożyć wniosek z pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę.

Pomysł nie może dotyczyć dotychczasowej działalności gospodarczej Pomysłodawcy lub członka zespołu Pomysłodawcy.

PLATFORMY STARTUP:

Ze względu na nabór w PARP w terminie do maja 2022r. można wziąć pod uwagę udział w dwóch platformach, które prowadzą jeszcze rekrutację do dnia 31.01.2022r. :

 1. Startup Heroes – branża: produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT

Inkubacja trwa średnio 6 miesięcy.

 • Wschodni Akcelerator Biznesu – branża: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

Zaplanowane ukończenie procesu inkubacji zależy od pomysłu oraz branży i zaplanowane jest między marcem a wrześniem 2022r.

Wsparcie udzielane jest w formie usług (pomoc de minimis) m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

W wyniku pozytywnego procesu inkubacji powinien powstać prototyp i model biznesowy planoeanego przedsięwzięcia. 

PARP DOFINANSOWANIE:

Po zakończonym powyższym procesie powstaje raport z inkubacji, który jest zapisem historii rozwoju startupu oraz załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z PARP.

O dofinansowanie mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia
 • spełniają kryteria wyboru projektu POPW 1.1.2 – wryfikacja złożonego wniosku [kwalifikowalność wnioskodawcy; przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych; Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny; przedmiot projektu wpisuje się w zakres RIS; projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi; projekt zapewnia innowacyjność; projekt posiada uzasadnienie biznesowe, niezbędne zasoby oraz ewentualnych partnerów; Wnioskodawca zapewnia niezbędne finanse do organizacji przedsięwzięcia; wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione; wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele]

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • środki trwałe, surowce lub materiały oraz wartości niematerialne i prawne
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Dofinansowanie można otrzymać w formie zaliczki (maksymalnie 85% wartości dofinansowania) oraz refundacji. Wysokość pierwszej zaliczki maksymalnie 40%.

Należy zachować trwałość projektu przez okres 3 lat. Za naruszenie trwałości uznaje się:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub jej przeniesienie poza obszar wsparcia Programu;
 • zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 •  istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić́ do naruszenia jego pierwotnych celów.

ROLNICY – DOFINANSOWANIE NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Na styczeń 2022r. zaplanowane jest wsparcie dla rolników związane z otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Maksymalna kwota dofinansowanie to 250 000,00 zł.

Warunki:

 • ubezpieczenie w KRUS (jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców
 • nie otrzymano pomocy w ramach innych programów PROW 2014-2020 („Restrukturyzacja małych gospodarstw”; „Premia dla młodych rolników”)
 • numer identyfikacyjny w ARiMR

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w tym inwestycje w środki trwałe: środki transportu, maszyny i urządzenia, inwestycje budowlane, grunty i budynki, wyposażenie oraz maksymalnie 30% dotacji może posłużyć na obsługę firmy czyli koszty tj. składki ubezpieczeniowe, księgowość, szkolenia i itp.

Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch ratach:

 1. 80% premii – po założeniu działalności (na zasadzie zaliczkowania)
 2. 20% premii – po zrealizowaniu biznesplanu maksymalnie do 2 lat od wypłaty I raty (na zasadzie refundacji)

Działalność należy wykonywać nieprzerwanie 5 lat od wypłaty I raty)

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu. 

Nowa perspektywa – fundusze europejskie w latach 2021-2027

W okresie programowania Polska otrzyma fundusze europejskie na lata 2021-2027 w wysokości ok.  75 mld euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

6 celów polityki spójności na lata 2021-2027

 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa
 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 3. Lepiej połączona Europa
 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 5. Europa bliżej obywateli
 6. Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimaty

Źródła z jakich dostępne będą środki z perspektywy finansowej 2021-2027

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej UE poprzez łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów,
 • Fundusz Spójności (FS), którego celem jest zredukowanie obecnych dysproporcji gospodarczych i społecznych, a również promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację strategicznych projektów w obszarach związanych z ochroną środowiska i transportem,
 • Europejski Fundusz Społeczny +, którego celem jest odpowiedź na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS + stanowić będzie połączenie ze sobą kilku instrumentów, które w perspektywie finansowej 2014-2020 funkcjonowały oddzielnie, odpowiednio: Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatywny na rzecz osób młodych (YEI),
 • Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI),
 • Fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (EFMR), którego celem jest wsparcie społeczności nadmorskich,
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją energetyczną.

Programy, które będą realizowane w perspektywie 2021-2027

W ramach nowej perspektywy realizowanych będzie 9 programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym.

Programy, które będą realizowane to:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – proponowany budżet: 7,9 mld euro, obejmie wszystkie regiony.

Program to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

 • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska – proponowany budżet: 25 mld euro, obejmie wszystkie regiony.

Następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – proponowany budżet: 2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.

To następca programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – proponowany budżet: 2,5 mld euro, obejmie słabiej rozwinięte regiony wschodnie kraju.

Nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – proponowany budżet: 4,2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.

Następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – proponowany budżet: 550 mln euro, obejmie wszystkie regiony.

Program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce.

 • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy program dedykowany regionom, które będą borykać się z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi przejścia z gospodarki opartej na węglu do gospodarki zrównoważonej, proponowany budżet: 4,4 mld euro.
 • Programy Regionalne – planowana kontynuacja programów operacyjnych. Pula do podziału na wszystkie 16 programów wynosi 28,4 mld euro.
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
 • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
 • Program Ryby – 0,5 mld euro
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2021-2027 podział środków

 • dolnośląskie – 870 mln euro
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
 • lubelskie – 1,768 mld euro
 • lubuskie – 736 mln euro
 • łódzkie – 1,631 mld euro
 • małopolskie – 1,541 mld euro
 • mazowieckie – 1,67 mld euro
 • opolskie – 763 mln euro
 • podkarpackie – 1,661 mld euro
 • podlaskie – 992 mln euro
 • pomorskie – 1,129 mld euro
 • śląskie – 2,365 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,106 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
 • wielkopolskie – 1,070 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld euro