O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

 • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
 • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
 • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
 • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie rolników

Dotację udziela się na tworzenie lub modernizację:

 1. Miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
 2. miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Nabór od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Maksymalna kwota wsparcia 500 tyś. zł.

Minimalna kwota wsparcia 20 tyś.  zł.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, która jest rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Aby uzyskać dotację należy spełniać wszystkie warunki, co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1)     prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika

3)     posiadanie numeru identyfikacyjnego w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

4)     posiadanie pełnoletności

Oraz spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich

2)     prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;

3)     prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

4)     wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5)     posiadanie statusu rolnika, będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

6)    posiadanie statusu osoby fizycznej, uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Środki finansowe można przeznaczyć na m.in.:

 1. Budowę budynków i budowli.
 2. Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli.
 3. Budowę, w tym rozbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.
 4. Zakup nowych maszyn i urządzeń.
 5. Zakup terminali płatniczych oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość.
 6. Utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość.
 7. Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin.

Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP

Wsparcie obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Nabór od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Maksymalna kwota wsparcia 15 MLN zł.

Minimalna kwota wsparcia 100 TYŚ zł.

Wsparcie może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Warunki przystąpienia, spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

2) posiadanie numeru identyfikacyjnego w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

3) posiadanie pełnoletności – w przypadku osoby fizycznej.

Wysokości limitu maksymalnego udzielanego wsparcia:

1) 3 000 000 zł – mikroprzedsiębiorstwa,

2) 10 000 000 zł – małe przedsiębiorstwa,

3) 15 000 000 zł – średnie przedsiębiorstwa.

Środki finansowe można przeznaczyć na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia nie można uzyskać na działalności:

 • 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
 • 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • 11.05.Z Produkcja piwa
 • 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

INNOWACJE DLA GOSPODARKI WODNEJ I ŻELUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Do 31 października 2022r. można składać wnioski w ramach konkursu „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Celem konkursu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Do konkursu mogą przystąpić KONSORCJA złożone z:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek naukowych,
 • innych podmiotów (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa.

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Pula środków w ramach konkursu to 200 mln zł. 

Minimalna wysokość dofinansowania 3 mln zł, maksymalna wynosi 25 mln zł. 

Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.