O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

 • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
 • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
 • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
 • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

ŚCIEŻKA SMART

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski

Rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r.

Przewidywana pula środków to 2,8 MILIARDA EURO.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz ich konsorcjów w zakresie innowacji (nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa, proces biznesowy) minimum na skalę krajową.

Ścieżka SMART, umożliwia ujęcie w jednym wniosku rożnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia. Przedsiębiorca będzie wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują̨ się̨ w potrzeby firmy.

MŚP muszą obowiązkowo uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R.

Moduły składające się na ścieżkę SMART to:

 1. prace badawczo-rozwojowe B+R – finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego: badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym tworzenie demonstratora/prototypu), testy, których efektem powinno być opracowanie innowacji.
 2. wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zakupionych od jednostek zewnętrznych)
 3. rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę̨ niezbędną do realizacji agendy badawczej, której celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.
 4.  internacjonalizacja – promocja zagraniczna produktów lub usług, wsparcie procesu sprzedażowego opracowanych wyników prac B+R za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia,
 5. rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności obejmujących zakres z obszaru: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, przemysłu 4.0, transferu technologii, zarzadzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu,
 6. cyfryzacja przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
 7. „zazielenianie” przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Możliwe koszty oraz wysokość dofinansowania w ramach modułów obligatoryjnych:

 1. prace badawczo-rozwojowe B+R
  Rodzaje kosztów:
  • wynagrodzenia,
  • podwykonawstwo B+R,
  • aparatura badawcza,
  • elementy prototypu,
  • surowce, materiały.
  Wysokość dofinansowania:
  • badania przemysłowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 60%-80%,
  • badania przemysłowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 50-65%,
  • prace rozwojowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 35%-60%,
  • prace rozwojowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 25-40%,
  Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.
 2. wdrożenie innowacji 
  Rodzaje kosztów:
  • nieruchomości,
  • prace budowlane,
  • środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne),
  • WNiP (np. oprogramowanie, licencje),
  Wysokość dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej – pod uwagę będzie brana lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Część wsparcia w ramach tego modułu przewidziana jest jako dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu w zależności od wysokości przychodów uzyskanych z wdrożenia innowacji, przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji.
  1) Mikro i małe przedsiębiorstwa – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 50% otrzymanego dofinansowania.
  2) średnie przedsiębiorstwa – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 60% otrzymanego dofinansowania.
  3) Duże przedsiębiorstwa – MŚP – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 10% części zwrotnej dotacji, czyli 70% otrzymanego dofinansowania.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nabór trwa do 31.01.2023 r.

Samorządy mogą złożyć maksymalnie 10 wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich.

Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne.  

O dofinansowanie mogą się starać Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wysokość dofinansowania wynosi 98 proc., natomiast wkład własny samorządu to 2 proc wartości zadania inwestycyjnego.

Środki można przeznaczyć na:

 • prace konserwatorskie,
 • prace restauratorskie,
 • roboty budowlane
 • udzielenie dotacji osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

RE-OPEN UK

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie BREXIT wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Planowany nabór do 06.03.2023 r.

Pula środków: ponad 115 milionów EURO.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty spełniające warunki:

 • Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski bez zawieszenia od roku 2018/2019
 • Przedsiębiorstwo prowadzące wymianę towarów lub usług z UK w roku 2018/2019.
 • Przedsiębiorstwo zostało dotknięte negatywnymi skutkami BREXIT (spadek obrotów w handlu z UK, wzrost kosztów w stosunku do obrotów z UK).

Możliwości pozyskania środków w ramach IV typów projektów:

I. NOWE KIERUNKI EKSPORTU:

Udział przedsiębiorstwa w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych/wystawienniczych oraz udziału w misjach gospodarczych, celem wprowadzenia oferty na nowe wybrane rynki zagraniczne lub poszerzenia oferty funkcjonującej na rynkach zagranicznych.

Środki można przeznaczyć na:

TARGI

 1. Rezerwacja miejsca wystawowego, opłaty rejestracyjne oraz wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych, dodatkowa opłata za wstęp.
 2. Najem, budowa i obsługa stoiska wystawowego.
 3. Koszty podroży służbowych (3os.)
 4. Transport i ubezpieczenie eksponatów
 5. Usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi
 6. Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi (np. przygotowanie i druk broszur, katalogów, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe).

MISJE GOSPODARCZE

 1. Koszty podróży służbowych (3os)
 2. Transport i ubezpieczenie eksponatów
 3. Organizacja i udział w spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami w tym:
  • wizyty w siedzibach, zakładach produkcyjnych
  • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów
  • organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych
  • organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami
  • koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeńń oraz sprzętu, zakupu tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

Maksymalna wartość dofinansowania 50 000,00 EURO.

II. RE_START INWESTYCYJNY:

Działanie o charakterze inwestycyjnym i skierowane do przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach UK zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku BREXIT. Pomoc ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych;
 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych;
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalna wartość dofinansowania 500 000,00 EURO.

III. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN:

Działania, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań́ wymiany handlowej z UK, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają̨ profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach zagranicznych.

Dotacja skierowana do dwóch grup:

GRUPA 1: przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę z UK i potrzebują̨ podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej [w związku z podpisaną Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską  i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem z dnia 30.12.2020r.].

Celem dotacji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wynikających wyłącznie i bezpośrednio z BREXIT, które są̨ związane ze znacznym obciążeniem administracyjnym, deficytami w zakresie specjalistycznej wiedzy, brakiem środków trwałych, niezbędnych do kontynuowania współpracy z UK.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),
 2. Dofinansowanie szkoleń́ pracowników, którzy zajęli się̨ nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej z UK (przystosowania procesów w firmie do zmian wywołanych BREXIT, np.: nowe reguły celne, nowe uwarunkowania w transporcie i logistyce)
 3. Dofinansowanie zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku BREXIT w handlu z rynkiem UK, np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń́, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

GRUPA 2: przedsiębiorcy, którzy ze względu na ograniczenia [w związku z podpisaną Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską  i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem z dnia 30.12.2020r.], muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Celem dotacji jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zdobywania nowych rynków. Dofinansowane dotyczy wsparcia w diagnozie potencjału przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem wejścia na nowe rynki, ze względu na obniżenie opłacalności dotychczasowej działalności prowadzonej z rynkami UK.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Doradztwo w zakresie tworzenia długofalowych planów rozwojowych (nowy lub zaktualizowany model biznesowy)
 2. Zakup pozostałych usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych w zakresie dopasowania oferty przedsiębiorstwa pod konkretny rynek docelowy w tym:
  • doradztwo w zakresie projektowania dopasowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
  • doradztwo w zakresie projektowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek;
  • doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej/sprzedaży produktów na docelowym rynku (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybranym rynku docelowym);
  • koszty projektowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie);
  • koszty projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt;
  • koszty projektowania wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i projektowania innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na nowy rynek;
  • doradztwo w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych;
  • koszty innych usług doradczych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowej strategii działania przedsiębiorstwa np. w zakresie badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.  

IV. BREXIT BEZ STRATY [nie może być́ łączony z żadnym innym typem projektu]

Dotacja dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów od 01 stycznia 2020r., przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z BREXIT i stanowią̨ odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Środki można przeznaczyć na:

Refundację kosztów, które są wskazane w pierwszych trzech typach projektów- zgodnie z ich opisem tj. imprezy targowe i wystawiennicze, misje gospodarcze, nabycie/wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze, szkolenia pracowników.