O FIRMIE

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów oraz kompleksowych działań:

  • inwestycyjnych związanych m.in. z wdrażaniem innowacji, prac B+R, internacjonalizacją przedsiębiorstw, start-upów
  • w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą realizować działania prospołeczne dofinansowane ze środków UE,
  • założenia własnej działalności gospodarczej również w ramach działalności rolniczej
  • wspierających uzyskanie pomocy finansowej związanej z COVID-19

Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Aktualności

TRANSFER TECHNOLOGII

Do 15 grudnia 2021r. (lub do wyczerpania alokacji) przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący Transferu technologii w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji.

Dotacja dotyczy refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP).

Maksymalna wartość dotacji wynosi 200 tys. euro przy minimalnej wartości projektu 150tys. Złotych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów refinansowania zakupu WNiP o charakterze innowacyjnym takich jak:

1. patenty lub zgłoszenia patentów
2. wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
3. wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
4. prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
5. prawa do chronionych odmian roślin
6. topografia układów scalonych
7. know-how

Aby zakwalifikować się do konkursu należy spełniać warunki:

1. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
2. Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej.
3. Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
4. Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat.
5. Realizacja projektu musi być zgodna z Wnioskiem o powierzenie grantu. Nie można rozpocząć realizacji projektu przed spełnieniem się warunku zawieszającego określonego w Umowie warunkowe zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu. 

DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROLNICY

Na listopad 2021r. zaplanowane jest wsparcie związane z otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowanie to 250 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w tym 70% kosztów można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Obecnie konkurs jest w opracowaniu. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu. 

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Nabór planowany jest od 18 października 2021r. do 22 grudnia 2021r.

Dofinansowanie ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.  

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

  • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usług związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Pula środków w ramach działania to 50 mln złotych.

Dofinansowanie maksymalnie wynosi 800 000 zł i stanowi 85% wartości inwestycji (wkład własny 15%).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.