START-UP

Od 04.01.2022r – 19.05.2022r. ruszył kolejny konkurs PARP związany z rozwojem start-upów w Polsce Wschodniej.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 1 mln złotych.

Wkład własny 15%.

Dofinansowanie dotyczy pomysłów na innowacyjny produkt bądź usługę (w skali kraju).

Aby starać się o dofinansowanie z PARP należy najpierw przejść proces inkubacji w jednej z platform start-upowych, gdzie należy złożyć wniosek z pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę.

Pomysł nie może dotyczyć dotychczasowej działalności gospodarczej Pomysłodawcy lub członka zespołu Pomysłodawcy.

PLATFORMY STARTUP:

Ze względu na nabór w PARP w terminie do maja 2022r. można wziąć pod uwagę udział w dwóch platformach, które prowadzą jeszcze rekrutację do dnia 31.01.2022r. :

 1. Startup Heroes – branża: produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT

Inkubacja trwa średnio 6 miesięcy.

 • Wschodni Akcelerator Biznesu – branża: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

Zaplanowane ukończenie procesu inkubacji zależy od pomysłu oraz branży i zaplanowane jest między marcem a wrześniem 2022r.

Wsparcie udzielane jest w formie usług (pomoc de minimis) m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

W wyniku pozytywnego procesu inkubacji powinien powstać prototyp i model biznesowy planoeanego przedsięwzięcia. 

PARP DOFINANSOWANIE:

Po zakończonym powyższym procesie powstaje raport z inkubacji, który jest zapisem historii rozwoju startupu oraz załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z PARP.

O dofinansowanie mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia
 • spełniają kryteria wyboru projektu POPW 1.1.2 – wryfikacja złożonego wniosku [kwalifikowalność wnioskodawcy; przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych; Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny; przedmiot projektu wpisuje się w zakres RIS; projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi; projekt zapewnia innowacyjność; projekt posiada uzasadnienie biznesowe, niezbędne zasoby oraz ewentualnych partnerów; Wnioskodawca zapewnia niezbędne finanse do organizacji przedsięwzięcia; wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione; wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele]

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • środki trwałe, surowce lub materiały oraz wartości niematerialne i prawne
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Dofinansowanie można otrzymać w formie zaliczki (maksymalnie 85% wartości dofinansowania) oraz refundacji. Wysokość pierwszej zaliczki maksymalnie 40%.

Należy zachować trwałość projektu przez okres 3 lat. Za naruszenie trwałości uznaje się:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub jej przeniesienie poza obszar wsparcia Programu;
 • zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 •  istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić́ do naruszenia jego pierwotnych celów.