DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Dotacja dla podmiotów zarejestrowanych w formie stowarzyszenia zwykłego, którego podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lub podmiot zarejestrowany jako klub sportowy/uczniowski klub sportowy.

Kwota wsparcia:

  • 10 000 zł – klub jednosekcyjny
  • 15 000 zł – klub wielosekcyjny

Klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie oraz gdy w roku poprzedzającym od złożenia wniosku nie przekroczył progu 200 000 zł dotacji ze środków publicznych.

Dotację można przeznaczyć na:

– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

– zakupu sprzętu sportowego i/lub

– organizacji obozów sportowych (wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia)

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w ramach dotacji nie mniejszy niż 5 % (w przypadku wnioskowania o 10 tys. zł udział własny musi wynosić co najmniej 526,32 zł; wnioskując o 15 tys. zł udział własny musi wynosić co najmniej 789,48 ).

Do wniosków niezbędne będzie dołączenie wydruku z KRS, statutu, sprawozdania finansowego za poprzedni rok z wyszczególnioną kwotą otrzymanych dotacji w poprzednim roku – lub dodatkowo oświadczenie o otrzymanej kwocie dotacji w przypadku jej braku w sprawozdaniu.