WSPARCIE INFRASTRUKTURY DO ŁADOWANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I INFRASTRUKTURY DO TANKOWANIA WODORU

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. 

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

 1. Budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
 2. Budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW lub przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania
 3. Budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW lub przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania
 4. Budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać do 31.03.2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. 

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych w zależności od podejmowanego przedsięwzięcia.

Pula na realizację konkursu wynosi do 800 000 000 zł.

O dofinasowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego; 
 • przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółdzielnie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • rolnicy indywidulani

Środki można przeznaczyć na:

 1. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową lub przebudową, o której mowa w ust. 1, lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii;
 2. część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, pod warunkiem że umowa leasingu:
  1. ustala część kapitałową rat i opłaty,
  1. zawiera zobowiązanie korzystającego będącego beneficjentem pomocy do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu,
  1. zawiera wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania lub ogólnodostępnej stacji wodoru;
 1.  koszty montażu i robót budowlanych;
 2. koszty instalacji przyłączeniowej;
 3. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy;
 4. koszty dokumentacji technicznej
 5. koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 6. koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 7. podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 8. podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie przy-sługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.5)).