GRANTY INSTYTUCJONALNE

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji.

Nabór od 27 kwietnia 2022 r do 7 czerwca 2022 roku do godz. 12.00.

Minimalna kwota grantu: 85 000 EUR, maksymalna kwota grantu: 100 000 EUR (wkład własny nieobowiązkowy).

Środki można przeznaczyć na działania/inicjatywy własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

Wnioskodawcami mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 • są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia: 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością̨ płci); 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu; 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska); 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
 • posiadają wieloletnią strategię/plan rozwoju (min. na lata 2022-2024);
 • odnotowały średni roczny obrót na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 zakończonych lat obrachunkowych z ostatnich 5 lat od momentu ogłoszenia naboru;
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2021;
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe;
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
 • nie będą wykorzystywały grantu i ew. wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.
 • do aplikowania o granty instytucjonalne mogą startować organizacje działające na poziomie regionalnym, minimum dwóch powiatów.
 • Wnioski nie mogą być składane w partnerstwach projektowych.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie na granty instytucjonalne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.