Bezzwrotna premia na restrukturyzację małych gospodarstw

Dotacja dotyczy restrukturyzacji gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nabór od 16 maja do 1 lipca 2022r.

Wartość dotacji 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro).

Warunki, które należy spełniać jako rolnik:

 • posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE;
 • ukończony 18 rok życia;
 • prowadzenie w celach zarobkowych i na własny rachunek działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, w gospodarstwie, którego rolnik jest właścicielem.
 • o dofinasowanie nie mogą ubiegać się uczestnicy programów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników”.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
 • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
 • Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie.

Na co można przeznaczyć dotację:

 • zakup nowych środków trwałych np. maszyny, urządzenia, wyposażenie (co najmniej 80% kwoty dotacji).
 • udział w szkoleniach
 • usługi doradcze
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • inne działania niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji;

Dotacja ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzenie do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

 • do co najmniej 10 tys. euro,
 • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Dotacja nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Dotacja w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków dotację przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.