DOFINANSOWANIE Z ZUS

Dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Nabór prowadzony w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Pula przeznaczona na dofinansowanie przedsiębiorstw wynosi 90 ‍000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi 10 000,00 zł maksymalna 300 000,00 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% szacowanej wartości całej inwestycji, w ramach dopuszczalnych kryteriów:

 1. dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
 2. dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym działania doradcze maksymalnie 1 000,00 zł.

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postepowania upadłościowego lub postepowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Projekt powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu (gorący lub zimny);
 2. czynników chemicznych i pyłów;
 3. czynników biologicznych;
 4. czynników mechanicznych;
 5.  czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 6. hałasu;
 7. ogólnych i miejscowych drgań́;
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 9. promieniowania jonizującego;
 10. promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 11. pola elektromagnetycznego;
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Uzyskane środki w ramach dofinansowania muszą podlegać pod działania, które mieszczą się w obszarach technicznych:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń́ i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością̨ statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o rożnym charakterze i z rożnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Dofinansowaniu podlegają̨ wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań (ZUS) m.in. na zakup i instalację:

 • osłon niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń, np. nastawnych samoczynnie;
 • urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi, np. blokujących, czułych na nacisk (maty, listwy), optoelektronicznych (kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe);
 • uzupełniających środków ochronnych do maszyn realizujących funkcję awaryjnego zatrzymania, np. izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej części;
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcję bezpieczeństwa, np. oburęcznych urządzeń sterujących, wyłączników krańcowych;
 • urządzeń sygnalizacji i ostrzegania, np. belki i sygnalizatory świetlne;
 • osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi oraz przed promieniowaniem jonizującym;
 • elementów dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonno-izolacyjnych, np. kabin, ekranów, osłon, tłumików akustycznych;
 • ustrojów przeciwdrganiowych, np. wibroizolatorów, amortyzatorów;

Nie podlegają̨ dofinansowaniu:

 1. działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń́, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;
 2. działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wypełniony wniosek podpisuje się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio, w zależności od planowanego projektu lub formy działalności załączniki:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie użytkowania środków trwałych lub innych elementów infrastruktury objętych projektem
 2. dokument rejestrowy
 3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 4. umowę̨ spółki cywilnej + aneksy do tej umowy (jeżeli dotyczy)
 5. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON – gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, osobą prowadzącą gospodarstwo rolne oraz w każdym przypadku, gdy te numery nie wynikają z dokumentów rejestrowych;
 6. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 7. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione na NIP wnioskodawcy i według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenia dotyczące spółki cywilnej i każdego ze wspólników.
 8. oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem
 9. pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadkach wymienionych w Katalogu działań:
  1. pomiary czynników szkodliwych muszą być wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166, z późn. zm.),
  2. pomiary czynników uciążliwych muszą być wykonane przez akredytowane laboratoria, wyłącznie gdy taki wymóg wynika bezpośrednio z Katalogu działań;
 10. oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach wymienionych w Katalogu działań;
 11. dokument potwierdzający własność obiektu, np. odpis aktu notarialnego, postanowienie sądu o przyznaniu własności, jeżeli adres miejsca realizacji projektu jest inny niż wynikający z dokumentów rejestrowych; zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego działki, jeżeli nie wynika z załączonego dokumentu oraz podanie numeru Księgi Wieczystej – w sytuacji, gdy dana nieruchomość́ posiada założoną̨ Księgę̨ Wieczystą. Z dokumentów jednoznacznie musi wynikać́ pełny adres realizacji projektu;
 12. umowę̨ dzierżawy lub najmu obiektu, w którym będzie realizowany projekt, o ile wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu. Musi wskazywać dokładny adres obiektu i być zawarta na okres nie krótszy niż 5 lat od daty złożenia wniosku. Z dokumentów jednoznacznie musi wynikać pełny adres realizacji projektu;
 13. oferty handlowe na każde działanie zaplanowane w projekcie. Muszą mieć charakter zindywidualizowany, być adresowane do wnioskodawcy i zawierać w szczególności:
  1. nazwę̨ i adres oferenta,
  2. nazwę̨, typ i model przedmiotu inwestycji, urządzenia,
  3.  liczbę̨ przedmiotów inwestycji, urządzeń́ lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe ceny brutto w PLN,
  4. oświadczenie, że przedmiot inwestycji lub urządzenie jest „fabrycznie nowe”,
  5. rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż poprzedzający rok złożenia wniosku albo oświadczenie, że przedmiot inwestycji, urządzenie będzie wytworzone po złożeniu zamówienia,
  6. parametry techniczne,
  7.  warunki dostawy,
  8. warunki gwarancji,
  9. warunki serwisu – o ile z charakteru przedmiotu inwestycji albo z Katalogu działań wynika, że powinien być zapewniony (w przeciwnym wypadku na ofercie musi znaleźć́ się̨ adnotacja „nie dotyczy”),
  10. wizualizację (jeżeli jest taka możliwość́).
 14. kosztorys materiałowy – jeżeli przedmiot inwestycji składa się z wielu elementów materiałowych, a kosztorys nie został przedstawiony w ofercie. Kosztorys musi być spójny z ofertą w zakresie merytorycznym i finansowym.
 15. kosztorys montażowy – jeżeli montaż̇ przedmiotu inwestycji został ujęty we wniosku, a kosztorys nie został przedstawiony w ofercie. Kosztorys musi być spójny z ofertą w zakresie merytorycznym i finansowym.;
 16. dokumentację zdjęciową – zdjęcia wszystkich stanowisk pracy objętych projektem, przedstawiające stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy, pozwalające na dokonanie ich oceny. Nie ma konieczności dołączania oddzielnie dokumentacji zdjęciowej dla stanowisk pracy, dla których została sporządzona ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w sytuacji, gdy dokumentacja zdjęciowa jest elementem chronometrażu zawartym w ocenie;
 17. inne dokumenty wymienione w Katalogu działań dla danego rodzaju inwestycji.