WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP

Cel konkursu to sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

 

Nabór od 12 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie
  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

Dofinansowanie maksymalnie wynosi ‍10 000 000,00 zł.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA*:

premia +20%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA*:

premia +10%

DOFINANSOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PROJEKTU:

*wg Mapy pomocy regionalnej