MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Wnioski o finansowanie projektów badawczych można składać w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’ – celem jest zwiększenie dostępności i ułatwienie wielokrotnego użytku złożonych zbiorów danych.
  2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user ­– celem jest promocja wielokrotnego użytku danych na potrzeby naukowe, edukacyjne, gospodarcze czy publicystyczne.
  3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results – celem jest rozwój procesów i narzędzi efektywnie wykorzystujących rezultaty istniejących inicjatyw (np. Software Heritage, SWH-ID).

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim. Termin składania: 14 grudnia 2022 r., godz. 17:00 CET.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu. Termin składania: 21 grudnia 2022 r.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.