INNOWACJE DLA GOSPODARKI WODNEJ I ŻELUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Do 31 października 2022r. można składać wnioski w ramach konkursu „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Celem konkursu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Do konkursu mogą przystąpić KONSORCJA złożone z:

  • przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych,
  • innych podmiotów (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa.

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Pula środków w ramach konkursu to 200 mln zł. 

Minimalna wysokość dofinansowania 3 mln zł, maksymalna wynosi 25 mln zł. 

Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego działania zapraszamy do kontaktu.