Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP

Wsparcie obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Nabór od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Maksymalna kwota wsparcia 15 MLN zł.

Minimalna kwota wsparcia 100 TYŚ zł.

Wsparcie może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Warunki przystąpienia, spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

2) posiadanie numeru identyfikacyjnego w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

3) posiadanie pełnoletności – w przypadku osoby fizycznej.

Wysokości limitu maksymalnego udzielanego wsparcia:

1) 3 000 000 zł – mikroprzedsiębiorstwa,

2) 10 000 000 zł – małe przedsiębiorstwa,

3) 15 000 000 zł – średnie przedsiębiorstwa.

Środki finansowe można przeznaczyć na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia nie można uzyskać na działalności:

  • 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
  • 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
  • 11.05.Z Produkcja piwa
  • 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych