Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie rolników

Dotację udziela się na tworzenie lub modernizację:

  1. Miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
  2. miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Nabór od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Maksymalna kwota wsparcia 500 tyś. zł.

Minimalna kwota wsparcia 20 tyś.  zł.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, która jest rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Aby uzyskać dotację należy spełniać wszystkie warunki, co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1)     prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika

3)     posiadanie numeru identyfikacyjnego w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

4)     posiadanie pełnoletności

Oraz spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich

2)     prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;

3)     prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

4)     wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5)     posiadanie statusu rolnika, będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

6)    posiadanie statusu osoby fizycznej, uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Środki finansowe można przeznaczyć na m.in.:

  1. Budowę budynków i budowli.
  2. Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli.
  3. Budowę, w tym rozbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.
  4. Zakup nowych maszyn i urządzeń.
  5. Zakup terminali płatniczych oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość.
  6. Utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość.
  7. Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin.