KREDYT TECHNOLOGICZNY

Planowany nabór w I kwartal 2023 r.

Przewidywana pula środków to 152 miliony EURO.

Kredyt technologiczny w rzeczywistości będzie dotacją, którą przedsiębiorca przeznaczy na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w ramach składanego wniosku.

Celem Dotacji Inwestycyjnej jest wdrożenie innowacji technologicznych, które w efekcie będą prowadzić do powstania nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów.

Wdrożone przez przedsiębiorcę własne lub nabywane nowe technologie mają mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty spełniające warunki:

  • Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (small mid-cap i mid-cap) zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski
  • wdrożą wyniki samodzielnie wykonanych lub zakupionych, zakończonych prac B+R (opracowanie nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub procesu bądź na zmiana już istniejącego procesu produkcyjnego)

Środki można przeznaczyć na:

  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
  • nabycie prac i/lub materiałów budowlanych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych – w formie licencji, patentów, know-how itd.

Wysokość wsparcia wyniesie maksymalnie 70% wartości kredytu i będzie zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. W ramach programu dopuszczalna jest możliwość, że cała inwestycja jest finansowana z kredytu.

UWAGA: Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. Warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych.