RE-OPEN UK

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie BREXIT wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Planowany nabór do 06.03.2023 r.

Pula środków: ponad 115 milionów EURO.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty spełniające warunki:

 • Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski bez zawieszenia od roku 2018/2019
 • Przedsiębiorstwo prowadzące wymianę towarów lub usług z UK w roku 2018/2019.
 • Przedsiębiorstwo zostało dotknięte negatywnymi skutkami BREXIT (spadek obrotów w handlu z UK, wzrost kosztów w stosunku do obrotów z UK).

Możliwości pozyskania środków w ramach IV typów projektów:

I. NOWE KIERUNKI EKSPORTU:

Udział przedsiębiorstwa w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych/wystawienniczych oraz udziału w misjach gospodarczych, celem wprowadzenia oferty na nowe wybrane rynki zagraniczne lub poszerzenia oferty funkcjonującej na rynkach zagranicznych.

Środki można przeznaczyć na:

TARGI

 1. Rezerwacja miejsca wystawowego, opłaty rejestracyjne oraz wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych, dodatkowa opłata za wstęp.
 2. Najem, budowa i obsługa stoiska wystawowego.
 3. Koszty podroży służbowych (3os.)
 4. Transport i ubezpieczenie eksponatów
 5. Usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi
 6. Przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi (np. przygotowanie i druk broszur, katalogów, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe).

MISJE GOSPODARCZE

 1. Koszty podróży służbowych (3os)
 2. Transport i ubezpieczenie eksponatów
 3. Organizacja i udział w spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami w tym:
  • wizyty w siedzibach, zakładach produkcyjnych
  • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów
  • organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych
  • organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami
  • koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeńń oraz sprzętu, zakupu tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

Maksymalna wartość dofinansowania 50 000,00 EURO.

II. RE_START INWESTYCYJNY:

Działanie o charakterze inwestycyjnym i skierowane do przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach UK zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku BREXIT. Pomoc ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych;
 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych;
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalna wartość dofinansowania 500 000,00 EURO.

III. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN:

Działania, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań́ wymiany handlowej z UK, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają̨ profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach zagranicznych.

Dotacja skierowana do dwóch grup:

GRUPA 1: przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę z UK i potrzebują̨ podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej [w związku z podpisaną Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską  i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem z dnia 30.12.2020r.].

Celem dotacji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wynikających wyłącznie i bezpośrednio z BREXIT, które są̨ związane ze znacznym obciążeniem administracyjnym, deficytami w zakresie specjalistycznej wiedzy, brakiem środków trwałych, niezbędnych do kontynuowania współpracy z UK.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),
 2. Dofinansowanie szkoleń́ pracowników, którzy zajęli się̨ nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej z UK (przystosowania procesów w firmie do zmian wywołanych BREXIT, np.: nowe reguły celne, nowe uwarunkowania w transporcie i logistyce)
 3. Dofinansowanie zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku BREXIT w handlu z rynkiem UK, np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń́, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

GRUPA 2: przedsiębiorcy, którzy ze względu na ograniczenia [w związku z podpisaną Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską  i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem z dnia 30.12.2020r.], muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Celem dotacji jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zdobywania nowych rynków. Dofinansowane dotyczy wsparcia w diagnozie potencjału przedsiębiorstwa oraz przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem wejścia na nowe rynki, ze względu na obniżenie opłacalności dotychczasowej działalności prowadzonej z rynkami UK.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Doradztwo w zakresie tworzenia długofalowych planów rozwojowych (nowy lub zaktualizowany model biznesowy)
 2. Zakup pozostałych usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych w zakresie dopasowania oferty przedsiębiorstwa pod konkretny rynek docelowy w tym:
  • doradztwo w zakresie projektowania dopasowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
  • doradztwo w zakresie projektowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek;
  • doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej/sprzedaży produktów na docelowym rynku (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybranym rynku docelowym);
  • koszty projektowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie);
  • koszty projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt;
  • koszty projektowania wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i projektowania innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na nowy rynek;
  • doradztwo w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych;
  • koszty innych usług doradczych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowej strategii działania przedsiębiorstwa np. w zakresie badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.  

IV. BREXIT BEZ STRATY [nie może być́ łączony z żadnym innym typem projektu]

Dotacja dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów od 01 stycznia 2020r., przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z BREXIT i stanowią̨ odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Środki można przeznaczyć na:

Refundację kosztów, które są wskazane w pierwszych trzech typach projektów- zgodnie z ich opisem tj. imprezy targowe i wystawiennicze, misje gospodarcze, nabycie/wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze, szkolenia pracowników.