DOTACJE w programie „Energia dla wsi”

Dotację mogą otrzymać:

 1. ROLNICYosoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi: 
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub 
  • dział specjalny produkcji rolnej. 
  • W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością. 
 2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 3. Powstająca spółdzielnia energetyczna lub spółdzielnia rolników.

Dotacje mogą zostać przeznaczone na:
a) elektrownie wodne 

b) instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW 
c) magazyny energii 

Wysokość dotacji dla elektrowni wodnych i biogazowni maksymalnie – duże przedsiębiorstwo: do 45% kosztów kwalifikowanych, średnie przedsiębiorstwo: 55%, małe i mikro przedsiębiorstwo: 65%.  

Wysokość dotacji dla magazynów energii: 20% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja maksymalnie do 20 mln zł.

Koszty, które mogą być zakwalifikowane do wniosku:

 1. Roboty budowlane:
  • koszty infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją (instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, itp.), 
  • koszty remontów, adaptacji obiektów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 
  • koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych i rozbiórkowych. 
 2. Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne:
  • maszyn, urządzeń i materiałów wraz z kosztami dostawy (transportu, załadunku i wyładunku), 
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • infrastruktury technicznej związanej z inwestycją 
  • instalacji/montażu i uruchomienia środków trwałych, 
 3. Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu – maks. 10% kosztów 
 4. Koszty związane z przygotowaniem inwestycji – maks. 10% 
  • plany i programów ochrony, planów zadań ochronnych;
  • studium wykonalności (jest wymagane przez konkurs); 
  • raport o oddziaływaniu na środowisko, 
  • audyt energetyczny;
  • projektu budowlany i wykonawczy 
  • koszty dotyczące zarządzanie inwestycją – maks.10% tj. wszelkie koszty, które wiążą się z planowaniem, realizacją i kontrolą zadań niezbędnych do osiągnięcia celów przedsięwzięcia (koordynacja, nadzór inspektora)
 5. Wartości niematerialne i prawne = maks. 20%
  • oprogramowanie, 
  • patenty, licencja, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania. 
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem wówczas, gdy jest ponoszony przez Wnioskodawcę i nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.