Wsparcie rolników w zakresie odtwarzania potencjału produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota wsparcia 300 tyś. zł.

Poziom dofinansowania 80%, wkład własny 20%.

O dotację mogą starać się rolnicy, którzy:

 1. prowadzą działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są pełnoletni;
 2. podlegają ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika
 3. posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 4. ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna
 5. rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
 6. Ponieśli straty w latach 2021-2023, w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej

Cel dotacji:

 1. zapewnienie odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu
 2.  odtworzenie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń
 3.  inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

Środki finansowe można przeznaczyć na m.in.:

 1. budowę, przebudowę lub remont budynków
 2. nowe maszyny, urządzenia, tunele foliowe oraz inne wyposażenie do produkcji rolnej
 3. odtwarzanie: 
  • plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
  • potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie poprzez zakładanie plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
 4. zwierzęta gospodarskie wchodzące w skład stada podstawowego 
 5. sprzęt komputerowy i oprogramowanie, patenty, licencje
 6. instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej
 7. raty zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy maszyn bądź urządzeń
 8. koszty ogólne – maks 10% wszystkich kosztów
  • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:kosztorysów, projektów budowlanych lub architektoniczno-budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych, 
  • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, 
  • związane z kierowaniem robotami budowlanymi.