ŚCIEŻKA SMART

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski

Rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r.

Przewidywana pula środków to 2,8 MILIARDA EURO.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz ich konsorcjów w zakresie innowacji (nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa, proces biznesowy) minimum na skalę krajową.

Ścieżka SMART, umożliwia ujęcie w jednym wniosku rożnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia. Przedsiębiorca będzie wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują̨ się̨ w potrzeby firmy.

MŚP muszą obowiązkowo uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R.

Moduły składające się na ścieżkę SMART to:

 1. prace badawczo-rozwojowe B+R – finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego: badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym tworzenie demonstratora/prototypu), testy, których efektem powinno być opracowanie innowacji.
 2. wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zakupionych od jednostek zewnętrznych)
 3. rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę̨ niezbędną do realizacji agendy badawczej, której celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.
 4.  internacjonalizacja – promocja zagraniczna produktów lub usług, wsparcie procesu sprzedażowego opracowanych wyników prac B+R za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia,
 5. rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności obejmujących zakres z obszaru: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, przemysłu 4.0, transferu technologii, zarzadzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu,
 6. cyfryzacja przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
 7. „zazielenianie” przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Możliwe koszty oraz wysokość dofinansowania w ramach modułów obligatoryjnych:

 1. prace badawczo-rozwojowe B+R
  Rodzaje kosztów:
  • wynagrodzenia,
  • podwykonawstwo B+R,
  • aparatura badawcza,
  • elementy prototypu,
  • surowce, materiały.
  Wysokość dofinansowania:
  • badania przemysłowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 60%-80%,
  • badania przemysłowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 50-65%,
  • prace rozwojowe-> dla przedsiębiorstw MŚP: 35%-60%,
  • prace rozwojowe-> dla dużych przedsiębiorstw: 25-40%,
  Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.
 2. wdrożenie innowacji 
  Rodzaje kosztów:
  • nieruchomości,
  • prace budowlane,
  • środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne),
  • WNiP (np. oprogramowanie, licencje),
  Wysokość dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej – pod uwagę będzie brana lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Część wsparcia w ramach tego modułu przewidziana jest jako dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu w zależności od wysokości przychodów uzyskanych z wdrożenia innowacji, przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji.
  1) Mikro i małe przedsiębiorstwa – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 50% otrzymanego dofinansowania.
  2) średnie przedsiębiorstwa – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 60% otrzymanego dofinansowania.
  3) Duże przedsiębiorstwa – MŚP – w przypadku zrealizowania w 100% wskaźników sprzedażowych – zwrot dotacji na poziomie 10% części zwrotnej dotacji, czyli 70% otrzymanego dofinansowania.