DOSTĘPNOŚĆ – PODKARPACKIE

Nabór do 20.09.2023 r.

Pula środków w ramach naboru wynosi: 46 813 000 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania to 300 000

Maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 000

Wkład własny min. 15%

Dotacje dotyczą inwestycji, które mają na celu poprawę dostępności (możliwości korzystania) z budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych, osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym (+60) na zasadzie równości z innymi osobami.

Budynek użyteczności publicznej oznacza:

 1. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej
 2. budynek zamieszkania zbiorowego
 3. Wielorodzinny budynek mieszkalny -budynek, w którym występują więcej niż 2 lokale,

O dotację mogą się starać podmioty/ partnerzy prowadzący działalność przez okres min. 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Środki można przeznaczyć na:

 • Usługi zewnętrzne – zlecone usługi związane z przygotowaniem projektu, tj. sporządzeniem wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników
 • Środki trwałe/Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Nieruchomości
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Dostawy (inne niż środki trwałe) – koszt zleconych dostaw wyposażenia niestanowiącego środków trwałych,

W ramach projektu dopuszcza się również finansowanie infrastruktury związanej z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia budynków pod warunkiem, że prace mają na celu wyłącznie poprawę dostępności (np. miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, pochylnie, dojścia do budynków dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych lub osób starszych).