WSPARCIE MŚP – PODKARPACKIE PRZYGRANICZNE OBSZARY

Nabór do 14.07.2023 r.

Pula środków w ramach naboru wynosi: 60 milionów PLN.

Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN

O dotację mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na przygranicznym obszarze funkcjonalnym tj.gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły oraz posiadanie siedziby lub oddziału (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałego / dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku os. fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.

Poziom dofinansowania:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • Średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Dotacje inwestycyjne dla MŚP mają na celu wsparcie w zakresie inwestycji produkcyjnych, polegających na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

Środki można przeznaczyć na:

 1. Zakup nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych przedsiębiorstwa oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości z wyłączeniem:
  • gruntów (nr 0 według KŚT);
  • budynków i lokali, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według KŚT);
  • środków transportu (nr 7 według KŚT);
  • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według KŚT);
  • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej (nr 59 według KŚT);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według KŚT);
  • wyposażenia technicznego dla prac biurowych (nr 803 według KŚT);
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego (nr 809 według KŚT);
 2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji, praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek przedsiębiorstwa;
  • zostanie zachowany okres trwałości;
 3. Zakup usług doradczych bezpośrednio związanych z projektem (maksymalnie 100tyś zł) – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe.

Dotacji nie mogą otrzymać projekty realizowane w zakresie: ochrony zdrowia, gospodarki odpadami, rozwoju sieci szerokopasmowych, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Dodatkowo punktowane kryteria:

 1. Wpisywanie się projektu w obszar wsparcia inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego + 18 punktów. https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-RSI-WP-2021-2030_PL_WCAG.pdf
 2. Projekt przyczynia się do promocji regionu jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym, inwestycyjnym, handlowym oraz do zwiększenia jego rozpoznawalności + 16 punktów
 3. Innowacyjność:
  1. w skali firmy + 4 punkty,
  2. w skali województwa, stosowane w okresie do 3 lat + 6 punktów,
  3. w skali kraju, stosowane w okresie do 3 lat +8 punktów,
  4. w skali świata, stosowane w okresie do 3 lat +10 punktów,
  5. nieznane i niestosowane dotychczas +12 punktów.
 4. Przynależność przedsiębiorstwa do klastra, izby gospodarczej lub innych stowarzyszeń́ branżowych.
  1. przez min. 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru +11 punktów,
  2. przez min. 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru + 6 punktów,
  3. przez min. 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru + 3 punkty.
 5. Wartość rocznego przychodu netto ze sprzedaży równa lub wyższa niż 20% całkowitych wydatków projektu + 10 punktów.
 6. Zaangażowanie projektu we wspieranie rozwiązań proekologicznych:
  1. Rozwiązania bezodpadowe lub działania zmierzające do redukcji powstawania odpadów w tym zmniejszenie ilości ścieków + 3 punkty,
  2. Działania ukierunkowane na oszczędność surowców, w tym zużycie wody + 2 punkty,
  3. Rozwiązania zmierzające do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery + 2 punkty,
  4. Rozwiązania zmierzające do redukcji poziomu hałasu +2 punkty.