Rozwój Małych Gospodarstw- ROLNICY

Nabór do 30.08.2023 r.

Kwota dofinansowania to 100 lub 120 tysięcy PLN

O dotację mogą się starać rolnicy prowadzący gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. Euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym. Wielkość ekonomiczną wylicza się na podstawie prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Poziom dofinansowania 85%.

Dotacja ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych.

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych obejmuje działania związane z: 

  • produkcją, przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
  • rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą bezpośrednią oraz dostawami bezpośrednimi.

Środki można przeznaczyć na:

  • inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej), w tym budowa, remont, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne.
  • Środków nie będzie można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej, zwierząt ani ziemi; wsparcia gospodarstw rolnych np. w zakresie hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików utrzymywanych w celu produkcji surowca mięsnego), roślin wieloletnich na cele energetyczne, niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych i kotów rasowych oraz sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.