DOFINANSOWANIE Z ZUS

Dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Nabór prowadzony w terminie od 6 …

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania związany z INTERNACJONALIZACJĄ PRZEDSIĘBIORSTW z sektora MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm …

GRANTY INSTYTUCJONALNE

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji. Nabór …

GRANTY DLA JST

W najbliższym czasie planowany jest konkurs związany z otrzymaniem dofinansowania w ramach realizacji celu: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, …

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Dotacja dla podmiotów zarejestrowanych w formie stowarzyszenia zwykłego, którego podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lub podmiot zarejestrowany jako klub sportowy/uczniowski klub sportowy. Kwota …

START-UP

Od 04.01.2022r – 19.05.2022r. ruszył kolejny konkurs PARP związany z rozwojem start-upów w Polsce Wschodniej. Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie wynosi 1 mln złotych. Wkład …